B

Bahar, Y., “Hukukun İnsan Tekamülündeki Rolü”, Yeni Fikir, sayı 3, 1942, s. 5.

Bahar, Y., “Zamanımıza Kadar Evlenmenin Geçirdiği Tahavvüller”, Yeni Fikir, sayı 8, s. 4-5.

Balı, A.Ş.,  “Çok Kültürlülük, Hukuk ve Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.12-57

Balı, A.Ş.,  “Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.125-137

Balı, A.Ş., “ Hukukun Meşruluğu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s. 72-85.

Balı, A.Ş., “Hukuk Öğretiminde Test Sınavı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s. 140-153.

Balı, A.Ş., “Hangi ‘İnsan’ın Hakları?”

Balkır, Z. G., “Hukuk Bilim Felsefesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.116-131.

Balkır, Z. G., “Hukuk ve Adalet Estetiği Üzerine Bir Deneme”

Balkız, N.O.,  “Hukuk Doğmatiği Çerçevesinde İnsan Haklarını Tanımlama ve Kavramı Temellendirme Sorunu – (Epistemolojik ve Aksiyolojik Bir Yaklaşım Denemesi)”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.57-67.

Balkız, N.O., “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması-21.YY Gerçekliğinde Temel Sorunlar ve Öneriler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.178-188.

Balkız, N.O., “Minimum Geçerlilik Koşulu, Partikülarist Yaklaşımlar ve İnsan Haklarının Evrenselliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.173-179.

Başgil, A.F., “Vatandaşların Amme Hakları ve Milli Camianın Emniyet ve Disiplin Meselesi”,  Üniversite Haftası, I. Erzurum, 1941, s. 101-114.

Başgil, A.F., “Muassır Devlette Memur Meselesi ve Memurların Mesleki Fazilet ve Terbiyesi”, Üniversite Haftası, II. Diyarbakır, 1942, s. 160-175.

Batıffol, H.,  “Yasa ve Özgürlük”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri,çev: Tuğba Ballıgil, Hazırlayan:Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.309-318

Bayar, I.,  “Hegel’de Meşruiyet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.32-36.

Bayar, Bravo, I., “Aristoteles’in Adalet Anlayışı: Mesotes Öğretisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.308-314.

Batuhan, H., “Yolsuzlukta Savaşımda Eğitimin Rolü”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 142-147.

Becermen, M. , “Hegel’in Hukuk Görüşü Bağlamında ‘Evrensel Bir Hukuk’un Olabilirliğinin Araştırılması”

Berkes, M., “Köyde Kadının Durumu”, Yurd ve Dünya, sayı 21, 1942, s. 327-332.

Berkes, N., “Gizli Evlenmeler”, Yurd ve Dünya, sayı 19, 1942, s. 236-244.

Berkman, Ü., “Rüşvet ve Bürokrasi: İlişkilerin Niteliği ve İlgili Etmenler”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 155-169.

Besnier, R., “Fransa’da Fransız Hukuku Tarihi Kürsüsünün Gelişmesi”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Coşkun Üçok, cilt 7, sayı 3-4, s. 521- 533.

Beyar, İ., “Manevi Mesuliyet”, Yeni Fikir, sayı 17-18, s. 4-11, sayı 19, s. 4-9.

Birlik, E., “Sofistler”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 7, sayı 1-2, s. 355-378.

Bogardus, E.S., “Ward ve Gaî Sosyal Düşünce”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Adnan Güriz, cilt 22-23, sayı 1-4, 1965-1966, s.675-690.

Bonard, R., “Tabii Hukuk ve Pozitif Hukuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, yıl II, sayı 7-8, 1936, s. 34-59.

Bonnard, R., “Tabii Hukuk ve Pozitif Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev.Mehmet Ali Aybar, sayı 15, 2006,s.24-40.

Bottomore, T.B., “Modern Cemiyette Sosyal Sınıflar”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Adnan Güriz, cilt 18, sayı 1-4, 1961, s.71-100

Bravo, H.,  “Anayasa mı Kültürü Belirler Kültür mü Anayasayı: Hegel’in Yanıtı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.28-31.

Bravo, H., “Locke’ta ve Hegel’de Mülkiyet Kavramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.169-178.

Bravo, H., “Doğal Hakların Kaynağı ve İşlevi”

Bravo, I.B. , “Thomas Hobbes ve John Locke’un Doğal Hak Anlayışları”

Brock, D. W., “ İnsan Genom Projesi ve İnsan Kimliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Saim Üye, sayı 17, 2007, s.148-159.

Bruhl, H. L., “Hukuk ve Sosyolojinin Münasebetleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Fikret Arık, sayı 17, 2007, s.32-35.

Bruhl, L., “Auguste Comte’un Sosyolojisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, cilt IV, 1938, s. 417-457.

Bruhl, L., “August Comte’un Sosyolojisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, cilt VII, 1941, s. 605-666.

Bruhl, L., “Auguste Comte’un Sosyolojisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Z.F. Fındıkoğlu, cilt VIII, sayı 1-2, 1942 s. 252-313.

Bruhl, L., “Auguste Comte’un Sosyolojisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Z.F. Fındıkoğlu, cilt VIII, sayı 1-2, 1942, s. 623- 673.

Bruhl, L., “Hukuk ve Sosyolojinin Münasebetleri”, Siyasi İlimler Mecmuası, çev: K. Fikret Arık, sayı 130, 1942, s. 395-399.

Büyükdüvenci, S., “Postmodern Yolsuzluk”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 137-141.

Büyükdüvenci, S., “Etik ve Siyaset İlişkisi Üzerine: Levinas ve Derrida”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.5-13