Ç

Çağrı, E., “Aristoteles ve Doğal Haklar Üzerine Bir Çalışma”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s. 135-140.

Çağlar, B., “Hukuk Devletinde Gündelik Hayatın Estetiği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 165-171.

Çağlar, F.İ., “Feminist Hukuk Teorisine Kısa Bir Giriş”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4, 2002, s.82-104

Çağlar, F.İ.,  “Feminist Perspektiften İnsan Hakları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.73-98

Çataloluk, G., “ Hukuk ve Siyasetin Kesişim Alanı Olarak Avrupa Birliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s.58-71.

Çataloluk, G., “‘Hukuk Felsefesi Pratiği’ Hukuk Felsefesi Dersinin Ana Derse Ek Çalışmalarla Desteklenmesi Deneyimi Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.226-230.

Çebi, S.S. , “Antik Yunan’da ve Modern Batı Toplumlarında Hukuk ve Bilim Eleştirel Bir Bakış”

Çeçen, A.,  “Hukukta Norm ve Adalet”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 32, sayı    1-4, 1975, s.71-115

Çeçen, A., “Siyasal  Rejimlerin Sosyal Yapıları”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 34, sayı 1-4, 1977, s.87-146

Çelik, S.K., “Adalet ve Kanun Arasında: Savaş Etik Olarak Temellendirilebilir Mi?”,   Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s. 103-108.

Çetintemel, H., “Hukuk Devleti Hukukçularını Yetiştiriyor-Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Hukuk Bilimi, Öğretimi ve Hukukçu Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.159-165

Çotuksöken, B., “İnsan Haklarının Korunmasının Felsefi Temeli”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4, 2002, s.28-32.

Çotuksöken, B., “Yolsuzluk Sorununa Felsefi Bir Bakış”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 148-154.

Çotuksöken, B., “Özel-Toplumsal-Kamusal Alan”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.99-106

Çotuksöken, B., “Felsefe Açısından Toplum ve Kamu İlişkileri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.131-134

Çukur, C.Ş., “Kültürel Dinamikler Bakımından Süreçsel Adaletin Adalet İlke ve Mekanizmalarına Yansıması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.109-116

Çüçen, A.K., “Felsefi Açıdan İnsan Haklarının Evrenselliği Sorunsalı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.46-56.

Çüçen, A.K., “İnsan Hakları Eğitiminde Felsefe Eğitiminin Gerekliliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s.13-17.