G

Gemalmaz, H.B., “Manchester City, Kinkladze’nin Emeği, Futbolcunun Yetiştirme Bedeli: İnsan Hakları Hukukunda Vücudun Statüsü Üzerine Spekülasyonlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.44.58.

Gemalmaz, H.B. , “Sanal Mülkiyet”

Gibbs, J.,  “Hukuk Tanımları ve Ampirik Sorular”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.273-290

Gilles, P., “Rechtstatsachenforschung pro Rechtssttat- Rechtsstaat contra Rechtstatsachenforschung. Anmerkungen zum Generalthema des Symposiums aus deutscher Sicht, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 240-159.

Gilles, P., “Hukuk Devleti için Hukuksal Olgular Araştırması- Hukuksal Olgular Araştırmasına Karşı Hukuk Devleti, Alman Bakış Açısından Sempozyum Konusuna İlişkin Düşünceler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, çev: Füsun Uyanış, s. 260-276.

Ginsberg, M., “Harbin Sebeleri”, Siyasi İlimler Mecmuası, çev: Muhlis Fer, sayı 140, 1942, s. 332-340. sayı 141, s. 358-364.

Göktolga, S.G. , “Bentham ve Kodifiyeciler”

Göktolga, S.G. , Göktolga, O. , “Postmodern Dönem ve Hukuk”

Göktürk, H.A., “Hukukla Hayat arasındaki Ahenk”, Millet, sayı 1, 1942, s. 10-11.

Göktürk, H.A., “Hukukla Hayat Arasındaki Ahenk”, Hukuki Bilgiler Mecmuası, cilt 13, 1942, s. 7695-7697.

Gölbaşı, S., “Linç: Politika mı, Kültür mü?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.365-377.

Göztepe, E., “Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklar Bildirgesi Olympea de Gouges(7Eylül 1791)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 45, sayı 1-4, 1996, s. 185-193.

Gregory, C.N., “Bentham ve Kodifiyeciler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 22, 2010, s.215-226.

Gumplowicz, L., “İbni Haldun ve İçtimaiyatı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Z. F. Fındıkoğlu, cilt 6, 1940, s. 573-588.

Gurvitch, G., “Tabii hukuk mu, Yoksa Sezgiye dayanan Müsbet Hukuk mu?”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı 4, 1944, s. 156-196.

Gurvitch, G., “Hukuk Sosyolojisinin Konusu Problemleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 6, sayı 2-4, 1949, s. 222-245.

Gurvitch, G., “Hukuk Sosyolojisinin Mübeşşirleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 7, sayı2-4, 1950, s. 322-354.

Gurvitch, G., “Hukuk Sosyolojisinin Kurucularının”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 7, sayı 3-4, 1950, s. 534-548.

Gurvitch, G., “Hukuk Sosyolojisinin Kurucularının”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 8, sayı 1-2, 1951, s. 703-725.

Gurvitch, G., “Hukuk Sosyolojisinin Kurucularının”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 8, sayı 3-4, 1951, s. 629-642.

Gurvitch, G., “Sistematik Hukuk Sosyolojisi (Hukukun Mikrososyolojisi)”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 9, sayı 3-4, 1952, s.262-292

Gurvitch, G., “Diferansiel ve Jenetik Hukuk Sosyolojisi”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Topçuoğlu, cilt 13, sayı 1-2, 1956, s.220-286.

Gülenç, K., “Hukuk ve Şiddetin ‘Hayaletimsi’ Birlikteliğinin Benjaminci Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.59-67.

Gündoğan, A.O., “Ütopik Suçlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.89-95

Gürbüz, A.,   “Felsefe,Din ve Hukuk İlişkisi Üzerine”,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.15-18.

Gürbüz, A.,  “Hukuksal Meşruluğun Ölçütü Olarak Evrensel Hukuksal Değerler”, Hukuk  Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi ,sayı 11, 2005, s.80-108

Gürbüz A., “Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim ve Öğreniminin Verimliliği Açısından Önemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s. 104-115.

Gürbüz, A., “ Yargılamada Nesnelliğin Psikolojik ve İnançsal Boyutu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.125-128.

Gürbüz, A., “İnsan haklarının Filozofik Temelleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.68-83.

Gürbüz, A., “Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu”

Gürgey, F.İ.Ç. , “Joseph Raz’ın ‘Zarar İlkesi’ Yaklaşımı”

Güriz, A.,  “Hobbes, Şahsiyeti ve Siyasi Fikirleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi,  cilt 12, sayı 1-2, 1955, s.298-315.

Güriz, A., “İngiltere’de İcra Vekillerinin Mesuliyeti”, Ankara Hukuk Fakültesi  Dergisi, cilt 12, sayı 3-4, 1955.

Güriz, A., “Müstahdemin fiili ile zarar arasında illiyet rabıtası mevcut olmadığı takdirde istihdam edenin kusursuz mesuliyeti bahis konusu değildir. Karar incelemesi”, Jurisdictio, cilt 1, sayı 5, 1957.

Güriz, A., “Müsamaha ve hürriyet”, Forum, cilt 13, sayı 154, 1960.

Güriz, A.,  “Avrupa İnsan Hakları Divanı”, Türk Hukuk Ansiklopedisi, cilt 2, 1962.

Güriz, A., “Avrupa İnsan Hakları Komisyonu”, Türk Hukuk Ansiklopedisi, cilt 2,  1962.

Güriz, A., “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, Türk Hukuk Ansiklopedisi, cilt 2, 1962.

Güriz, A., “İngiliz Hukukunda örf ve adet kaidelerinin mer’iyeti meselesi”, Adalet Dergisi, sayı 1-2, 1963.

Güriz, A.,  “Modern Demokrasinin Temel İlkeleri”, Forum, cilt 16, sayı 219, 1963.

Güriz, A.,  “Bakan Yardımcılıkları Kurulmalı mıdır?”, Forum, cilt 16, sayı 223, 1963.

Güriz, A.,  “Türk Anayasası Işığında Eğitim Sorunu”, Forum, sayı 233, 1963.

Güriz, A.,  “Eğitim Hakkı”, Eğitim Derneği, cilt 1, sayı 5, 1963.

Güriz, A.,  “Bir Felsefe Sorunu Olarak Düşünce”, Forum, sayı 242, 1964.

Güriz, A.,  “Danıştay’ın Bir Kararı Dolayısıyla”, Forum, cilt 17, sayı 254, 1964.

Güriz, A.,  “Niçin Toprak Reformu?”, Forum, cilt 18, sayı 265, 1965.

Güriz, A.,  “Toprak Reformu Yoluyla İlk Adım”, Forum, cilt 18, sayı 269, 1965.

Güriz, A.,  “Devlet Memurları Personel Rejimi”, Forum, cilt 18, sayı 273, 1965.

Güriz, A.,  “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”, Forum, cilt 18, sayı 275, 1965.

Güriz, A.,  “İrade Hürriyeti”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 22-23, sayı 1-4, 1965-1966, s.635-673

Güriz, A.,  “İrade Hürriyeti”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 24, sayı 1-4, 1967,  s.183-222

Güriz, A., “Avrupa’da Reform Hareketi ve Mülkiyet Düzeni”, Ankara Hukuk Fakültesi  Dergisi, cilt 25, sayı 1-2, 1968, s.237-272.

Güriz, A., “Türkiye’de Siyasi Partilerin Nüfus Politikası Konusundaki Görüşleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 28, sayı 1-2, 1971.

Güriz, A., “Evlilik Dışı Birleşmeler ve Bu Birleşmelerden Doğan Çocuklar”, Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine İncelemeler içinde, editör: Adnan Güriz, Peter Benedict, s. 93-162, 1974.

Güriz, A., “Land Ownership In Rural Settlements”, Turkey- Geographic and Social Perspectives içinde, editör: Benedict-Tümertekin-Mansur, s. 71-91. 1974.

Güriz, A., “Türkiye’de Nüfus Politikası ve Kalkınma Planları”, Koloğlu’na Armağan, s. 251-269, 1975.

Güriz, A., “Hak Kavramı”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.134-150

Güriz, A., “Adalet İdesinin Tartışılması”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi ,1997, s.364-369.

Güriz, A., “Adalet Kavramı Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 9, 2003.

Güriz, A.,  “Hukuk Felsefesi Öğretimi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11 2005, s.20-25

Güriz, A., “Sources of Turkish Law”, Introduction to Turkish Law içinde, editörler: Ansay-Wallace, Kluwer Law International, 5. Baskı, 2005.

Güriz, A., “Ankara Hukuk Fakültesi ve Hukuk Felsefesi Öğretimi”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s. 97-98.

Gürler, S. ,”Çağdaş Ahlak Kuramlarının Hukuk Felsefesine Yansımasına Örnek Olarak Lawrence Solum’un ‘Erdem Ahlakına Dayalı Hukuk Kuramı’”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.141-168.

Gürkan, Ü., “Hukuk Devletinde Kadın Hakları ve Türkiye’deki Uygulaması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 172-189.

Gürkan, Ü., “Hukuk Sosyolojisi Açısından İbni Haldun”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 24, sayı 1-4, 1967, s.223-246

Gürkan, Ü., “Medeni Kanun Eleştirileri:1-Karının İktisaden Korunması”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 30, sayı 1-4, 1973, s.317-352.

Gürkan, Ü., “Türk Kadınının Hukuki Statüsü ve Sorunları”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 35, sayı 1-4, 1978, s.381-396

Gürkan, Ü., “Montesquieu ve Kanunların Ruhu (Hukuk Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme), Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 40, sayı 1-4, 1988, s.9-31

Gürkan, Ü., “Hukuki Realizm Akımı”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.492-497

Gürler, S., “Sokrates’in Savunması ile Kriton Diyalogunun Hukuka İtaat Yükümlülüğü Açısından Karşılaştırılması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.84-99.

Güvenç, B., “Temiz Toplum Arayışı 97”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 184-190.