İ-I-J

Işık, H.M., “Modernite ve Postmodernite Bağlamında Farklılıklar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.185-198.

Işıktaç, Y.,” Kadın Mağduriyeti Mağdur Olarak Kadının Hukuksal Konumu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.70-80.

Işıktaç, Y., “Sözleşme Kavramı Açısından Dayanışma-Hınç (Ressentiment) Karşılaştırılması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s.38-46.

Işıktaç, Y., “Çağdaş Gelişmelerin Yarattığı Farklılaşmaların Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolojisi Derslerine Etkileri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s. 99-103.

Işıktaç, Y., “Hukukun Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 1994, s. 81-95.

Işıktaç, Y., “Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye’de Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanış Biçimi- Uygulama Esasları, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 198-217.

Işıktaç, Y., “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Argümanlarının Hukuk Uygulamasında  Kullanılma Olanakları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.127-135.

Işıktaç, Y., “Hukuk Felsefesi Açısından Yeni Kantçı Yaklaşımların Türkiye’deki Yansımaları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.138-154

Işıktaç, Y., “Somut Olayın Normla Bağlantılandırılmasında Karşılaşılan Sorunlar: Örnek Olay, Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Farazi Destek, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.151-164.

Işıktaç, Y., “Dikkat Cehalet Peçesinde Yırtık Var”

Işıldak, M., “Stoa Felsefesinin Güçlü Roma Devletinde Gelişmesinin Roma Hukukuna Yansıyan Sonuçları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.165-179.

İspir, N., “ Demokrasinin Maksimizasyonu Ekseninde C.B. MacPherson’un Utilitarizm Eleştirisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.442-451.

İnam, A., “Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bazı Boyutlar”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 133-136.

İnam, A., “Anlam Sağlığı Açısından Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.35-38.

İrtiş, V. , “Çocuk Ceza Adaletini Çifte Şiddet Bağlamında Düşünmek”

Jeze, G., “Leon Duguıt’nin Fransız İdare Hukuku Üzerindeki Tesiri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: H.N.K., cilt VII, sayı 1, 1941, s. 336-352.