K

Kabadayı, T., “Adalet Tasarımları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.180-182.

Kabadayı, T., “Dünya Problemleri Karşısında Hukuk Felsefesi”

Kaes, R., “”Fransa’da Halk Kültürü”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev:Cahit Can, cilt 22-23, sayı 1-4, 1965-1966, s.699-743.

Kalaycı, N., “Kamusal Alan Kavramına İlişkin Felsefi Belirlemeler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.183-192.

Kalaycıoğlu, E., “Siyasal Sistemde Yolsuzluğun Ekonomi Politik ve Kültürel Kökenleri: Türkiye Örneği”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 170-183.

Kale, N., “Platon’dan Günümüze Adalet Kavramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.123-132

Kar, E. , “Aristoteles’te Adalet ve Erdem Arasındaki İlişki”

Karaca, M.S. , “Hukuk, Dil ve Hukuki Belirsizlik”

Karahasanoğlu, C. O. , “1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener Rum-Ortodoks Patrikhanesi”

Karakaş, J., “Hermeneutik ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.102-106

Karakoç, Y., “Hukuklaşamayan Bir Alan:Vergi Mevzuatı-Vergi Hukuku”,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.135-141

Karakoç, Y., “Yargı Kararlarının Dili ve Gerekçesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.275-282.

Karakoç, Y., “Eleştirel Düşünme ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.193-199.

Karakoç, Y., “Hukuk-Etik İlişkisi”

Karataş, J. , “Günümüzdeki Hukukun Denge Arayışı Karşısında Birey ve Toplum”

Karayalçın, Y., “Hukuk Metodolojisi”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.515-550

Karınca, E., “Boşanma Halinde veya Yakın Yaşam Arkadaşlıklarında Kadınların Eş Şiddetinden Korunması Sorunu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.200-210.

Kartal, O., “İktidarın Bireyin Yaşamı Üzerinde Kurduğu Tahakkümde Hukukun Rolü”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.211-219.

Kaufmann, A., “Hukuk Felsefesi, Hukuk Kuramı, Hukuk Dogmatiği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Hayrettin Ökçesiz, 1993, s. 7-27.

Kavas, D.C., “ Hukuk Çatışması Kavramı, Sorun ve Çözüm Önerileri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.207-229.

Kavas, D. C., “Türkiye’deki Hukuk Sosyolojisi Teorilerinde Weber” , Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.208-225.

Kavas, D.C., “Kral Yok!”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.220-226.

Kayak, S. , “Türk-İsviçre Borçlar Hukukunun Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Düzenlemesi Üzerinde Tabii Hukuk Akımının Etkisi”

Kelsen, H., “Saf Hukuk Kuramı Nedir?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Kasım Akbaş,sayı 15, 2006,s.56-63.

Kelsen, H., “Norm ve Değer”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Kasım Akbaş sayı 15, 2006,s.64-69.

Kempski, J.v., “Siyaset Felsefesi”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, çev: Doğan Özlem, Hazırlayan :Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.88-110

Kender, İ., “1789 Fransız İnkılabı Zaruri mi idi?”, Yurd, cilt 2, sayı 6, 1942, s. 25-27, cilt 3, sayı 1, s. 19-21.

Kerestecioğlu, F.,“Hak mı, İnayet mi? Hak Almak, Hak Vermek, Yardımseverlik ve Kurtarıcılık Üzerine Bir Deneme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.227-234.

Kessler, G., “Tarih Felsefesi Dersleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, çev: Sabri Ülgener, cilt IV, 1938, s. 720-727.

Keyman, S., “Hukuki Pozitivizm”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 35, sayı 1-4, 1978, s.17-55.

Keyman, S., “Hukukta Bir Tanım Denemesi”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.182-203

Keyman, S., “Tabii Hukuk Doktrinin Epistemolojik Tahlili”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 47, sayı 1-4, 1998, s. 17- 36.

Keyman, S.,   “Hukukun Bilimselliği Üzerine”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.5-14

Keyman, S., “Hukuk Felsefesinin Konusu”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 5-8.

Kılıç, M.,  “Hukuksal ve Teolojik Metinleri Anlama Sorunu: Felsefi Hermenötik Bağlamında Bir Analiz”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.90-101.

Kılıç, M., “Aristo Şarihi İbn Rüşd’ün Hukuk ve Siyaset Felsefesi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s. 109-122.

Kılıç, M., “Hukukta Gaye Problemine Artsüremli Bir Yaklaşım: Şatıbı ve John Finnis Karşılaştırması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.235-252.

Kılıç, M., “Adalet-Muhabbet Diyalektiği: Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Tarihi Düşünürlerinden Kınalızâde’nin Adalet Kuramı”

Kibar, S., “Eşitlik Olmadan Adalet Olur mu?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.253-261.

Kirchmann, J. H. v., “İlim Olmak Bakımından Hukukun Değersizliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Coşkun Üçok, sayı 17, 2007, s.7-31.

Kiriş, N., “Platon’da Adalet Tasarımı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.261-269.

Koçak, M., “Eski Yunan-Latin Siyasal Yazınında ve İbn Haldun’un “Mukaddime”sinde Görülen Döngüsel Süreçler Üzerine Düşünceler”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 69-75.

Koçak, M., “Mukaddime’deki Barbar ve Uygar Toplumların Ahlaki Özellikleri Üzerine Düşünceler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.171-180

Koçak, M.,  “Rousseau’nun Toplum Felsefesinde Doğal İnsan ve Uygar İnsanın Moral Değerleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.114-120

Koloş, U. , “Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi”

Kongar, E.,   “Kamuda Rüşvetin Toplumsal Nedenleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.129-134

Konuralp, H.,  “Adil Yargılanma Hakkı Açısından Hukuk Usulünde Çözüm Arayışları”,    Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.65-79.

Köse, M. H., “Georges Gurvitch’in Hukuk Sosyolojisi Alanında Türkiye’ye Etkisi” Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 51, sayı 3, 2002, s. 97-115.

Krichmann, J. H., “İlim Olmak Bakımından Hukukun Değersizliği”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Coşkun Üçok, cilt 6, sayı 1, s. 181-212.

Kirchmann, J. H. v., “İlim Olmak Bakımından Hukukun Değersizliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, çev. Coşkun Üçok, sayı 17, 2007, s.7-31.

Kubalı, H.N., “Uzviyetçi Bir Cemiyet ve Siyaset Telakkisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VIII, sayı 1-2, s. 203-222.

Kuçuradi, İ., “Adalet Kavramı”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.322-328

Kuçuradi, İ., “Etik İlkeler ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.5-11

Kuçuradi, İ.,  “Etik İlkeler ve Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsan Hakları”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.36-41

Kuçlu, E. , “Evrensel Hukukun Aporia’sı Olarak Kan Davası Problemi”

Kuş, E., “Farklı Hukuk Anlayışları ve Adalete İlişkin Ortak Görüşler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s. 238-250.

Kutlu, M., “Yargı Nerede?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s. 47-51.

Kutlu, M., “İnsan Hakları ve Hukukun Sınırlarında Ölüm Cezası Sorunu Üzerine Tezler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 4, 2002, s.51-81

Kutlu, M.,   “Hukuk Devletinde Yargıç Meşruiyetinin Görünüm Biçimleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 7, 2003, s.119-158

Kutlu, M.,  “Yargıç,Kamu Düzeni ve Konformizm”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 14, 2005, s.93-134.

Kutlu, M., “Hukukun Arkeolojisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, 2010, s.269-283.

Kutlu, M.T. , “Hukuksal Romantizm”

Kuyurtar, E.,  “Hakların Normatif Temelleri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı    11, 2005, s.109-116