A

Abadan, Y., “Hürriyet Problemi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VI, 1940, s. 501-516.

Abadan, Y., “Hürriyet Problemi- Tabiî hürriyet tasavvuru ve tabiî hukuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VI, 1940, s. 813- 849.

Abadan, Y., “Hürriyet Problemi- Tabii hürriet ve hukuk telakkisinin Rousseau ile aldığı yeni istikamet”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VII, sayı 1, 1941, s. 267-324.

Abadan, Y.,  “Tabii Hukuk ve Hürriyet”, İstanbul Barosu Mecmuası, 1942, s. 129-140, s. 210-244.

Abadan, Y., “Tabii Hukukun Hürriyet Telakkisini Tenkit”, İstanbul Barosu Mecmuası, 1942, s. 453-465.

Abadan, Y., “Tabii Hukukun Yeni Veçhesi”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 7, sayı 3-4, 1950, s. 501-520.

Açar, H.R., “Etik Devlet Anlayışı Bir Çözüm Olabilir mi?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.167-170.

Ağaoğlu, S., “Köy ve Köylü Meselesi”, Ülkü, sayı 22, 1942, s. 4-6.

Akbaş, K. “İdeoloji Olarak Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.81-95.

Akbaş, K., “Hukuk Eleştirisi ve Eleştirel Hukuk Çalışmalarının Gündemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006,s.351-364.

Akbaş, K., “Ders Kitaplarındaki Hukuk Sosyolojisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s . 177-207.

Akbay, M., “Kelsen’in Hukuk ve Devlet Teorisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 15, 2006,s.41-55.

Akbay, M., “Kelsen’in hukuk ve Devlet teorisi”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 4, sayı 1, 1947, s. 29-47.

Akal, C.B., “Spinoza’nın şair dışkimlikleri: Walt Whitman ve Fernando Pessoa”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 13, 2005, s.17-25

Akipek, İ., “Kuvvetler Ayrılığı Nazariyesinin Doğmasında Amil Olan Fikirler”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 9, sayı 1-2, 1952, s.167-182

Akipek, İ., “John Locke’un Siyasi Fikirleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 10, sayı 1-4, 1953, s.255-268.

Akipek, İ., “John Locke’un Mülkiyet Hakkındaki Fikirleri”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 11, sayı 1-2, 1954, s.514-524.

Aksu, Ş. , “Yaşam alanı-Otorite İlişkisi Açısından Hukuk”

Aktan, C. C., “Yolsuzluklar Üzerine Bazı Gerçekler ve Yolsuzluklarla Mücadele Yolları”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 191-193.

Aktaş, S., “Hukuksal Geçerlilik Sorunu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.63-79

Aliefendioğlu, Y., “Türk Anayasa Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Anlayışı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 72-85.

Aliefendioğlu, Y., “Das Rechtsstaatsverstandnıs des turkischen Verfassungsgerichts, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, çev: Marina Atila, s. 86-107.

Amselek, P., “Norm ve Yasa”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Tuğba Ballıgil, 1993, s. 33-53.

Aomi, J.,  “Hukuksal Kararlarda Mantığın Düzenleyici İşlevi”, Hukuk Felsefesi ve  Sosyolojisi Arkivi, çev.A.U.Türkbağ, sayı 4, 2002, s.115-117.

Aral, V., “ Eğitim ve Hukuk Eğitimi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s.7-12.

Aral, V., “ Eğitim ve Hukuk Eğitimi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.93-96.

Aral, V. , “Hak ve Hakikatin Birliği”

Arsal, S. M., “Hukuk İlmi ve Sosyoloji”,  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s. 60-72.

Aral, V., “Hukuki Değer Olarak Adalet”, Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Hazırlayan:Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yayınevi, 1997, s.329-363

Aral, V., “Hukuku Bilim Yapan Nedir?”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 17-22.

Aral, V., “Hukukta Felsefi Düşüncenin Önemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.15-19.

Arık, F., “İçtimai Hukuk Hakkında”, Adliye Ceridesi, 1942, s. 573-588.

Arsal, O., “Objektif  Hukuk Kaidesi İçin Yeni Bir Ölçü”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, yıl I, 1935, s. 352-372.

Arsal, S.M., “Hukuk İlmi ve Sosyoloji”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 1, sayı 1, 1943, s. 20-34.

Arsebük, E., “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 1943-1944 Yılı Açılış Dersi, Hukuk Nedir?”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 1, sayı 2, 1943, s. 181-191.

Arsebük, E., “Ankara Üniversitesi’nin 1943-1944 Yılı Açılış Dersi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 17, 2007, s.51-59.

Arsebük, E., “Kanun Karşısında Hukukun Rolü”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 3, sayı 2-3-4, 1946, s. 293-307.

Arsel, İ., “Asayiş- Anarşi- Despotizm veya İktidar İle Hürriyet Arası Denge”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 29, sayı 1-2, 1972, s.61-104

Arslan, Z., “Devletin Hukuku, Hukuk Devleti ve Özgürlük Sarkacı”, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 36-55.

Aşçıoğlu, Ç.,  “Yargıç Kimliği Yozlaşırsa”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 5, 2002, s.118-122.

Aşçıoğlu, Ç., “Özel(Medeni) Hukuk Yargılamasında Yargıç ve Avukatın Etkinliği, Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, sayı 6, 2003, s. 96-107.

Aşçıoğlu, Ç.,  “Yargıda Gerekçe Sorunu”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 8, 2003, s.154-161

Aşçıoğlu, Ç., “Yargıç Etiğinin Önemi ve Eğitimi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 16, 2006, s.18-28.

Aşçıoğlu, Ç.,  “Yargı Bağımsızlığı ve Yargıç Kimliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  Arkivi, sayı 14, 2005, s.88-92.

Atalay, A.H., “Öğretim Hedefleri Bakımından Hukuk Felsefesi ve Hukuk Genel Kuram İlişkileri”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 18, 2008, s.154-158.

Atalay, A.H., “Uluslararası Hukuku Vareden Tarihsel Dönüşüm Kesiti: 1492-1648”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 2, 114-129.

Atalay, A. H., “Türkiye’de Hukuksal Olgu Araştırması”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, s. 3, Alkım Yayınevi, 1994, s. 154-164.

Ateşoğlu, G., “Hegel’de Hukuk Felsefesinden Tarih Felsefesine Geçiş”,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 12, 2005, s.14-27.

Avcı, M. , “Töre Kıskacındaki Masumiyet”

Aybar, M.A., “Hukuk İlminin Marifet Nazariyesindeki Mevkii ve Hukukun Bünyesi ve Tekamül Seyri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VII, sayı 1, 1941, s. 325-335.

Aybar, M.A., “Şe’niyetçi Telakkilere Karşı, Sûri Bir Hukuk Telakkisinin Müdafaasına Teşebbüs”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VII, sayı 1, 1941, s. 943- 956.

Ayıtgu, G. , Hegel’in Hukuk Felsefesinde “Tarih” ve “İnsan”