O

Okandan, R.G., “Kadîm Yunanda Aristoteles’den Sonraki Devirlerin Siyasi Telakkileri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VII, sayı 1, 1941, s. 804-830.

Okandan, R.G., “Devletin Tarihi Menşeini Mukaveleye İstinat Ettiren Muhtelif Görüşler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt 9, sayı 1-2, s. 120-169.

Okandan, R.G., “Devletin Tarihi Menşeini Kuvvet ve Mücadelede Bulan Muhtelif Görüşler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt 9, sayı 3-4, 1944, s. 495-515.

Onar, S. S., “Medeni Kanunun İçtimai Bünyemiz Üzerindeki Tesirleri ve İçtimai Kıymeti”, İş, sayı 30-31, 1942, s. 181-185.

Onar, S.S., “Kadının Cemiyet ve Ailedeki Rolü ve Hukuki Vaziyeti”, Üniversite Haftası, II. Diyarbakır, 1942, s. 28-41.

Osmanoğlu, C., “Ziya Gökalp’in Cemiyet Anlayışı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.6-31.

Otacı, C., “Sosyolojinin Osmanlı Hukukunun Romanizasyonuna Etkisi,” Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 21, 2010, s.35-60.

Otacı, C., “Adli Yargı Hakimlerinin Görevde Yükselme Şartlarının (Terfi Sisteminin) Yargı Bağımsızlığına Etkisi”

Ozankaya, Ö.,  “Demokrasi Hukuku ile Toplumsal – Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişki”,   Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 11, 2005, s.117-122.

Ozansoy, C., “Bilimde Deüer Sorunu ve Pozitivizmin İlişkisi Üzerine Bazı Gözlemler, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 47, sayı 1-4, 1998, s. 37-48.