P

Page, H., “Tabii Hukuk ve Hukuki Pozitivizm”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Hamide Uzbark, cilt 2, sayı 1, 1944, s. 96-126.
Pasquier, C., “Hukukun Tatbiki Hakkında Yeni Görüşler ve İsviçre Mahkeme İçtihatları”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Jale G. Akipek, cilt 11, sayı 3-4, 1954, s.305-346
Penchaud, A., “Yargıçlık Mesleği Hakkında Düşünceler”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, çev: Erol Cansel, cilt 7, sayı 3-4, 1950, s. 549-557.
Perelman, C.,  “Yeniden Soruşturulan Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap, çev: Murat Önderman, 1993, s. 61-69.